Sigorta Primleri Eksik Yatırılan İşçinin Kıdemi

Sigorta Primleri Eksik Yatırılan İşçinin Kıdemi

          4857 sayılı kanun ve 5510 Sayılı Kanun gereğince işveren , yanında çalıştırdığı işçinin aylık ücreti , varsa hak etmiş olduğu fazla mesai alacağını ve diğer işçilik alacaklarını aylık bordrolarında göstermek ve bu miktar üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapmak zorundadır. Ancak , her işveren aynı uygulamayı yapmamakta , Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim bildirisini gerçek ücreti üzerinden değil , asgari ücret üzerinden yapmaktadır.

          İşverenin , işçinin primlerini , gerçek ücreti yerine daha düşük ücret üzerinden primlerini yatırması , işçi açısından 4857 Sayılı Kanun md.24/2 gereğince haklı sebeple iş akdini fesih sebebidir. Gerçek ücret üzerinden değil , düşük ücret üzerinden primi yatırılan işçi , bir çok açıdan ileriye dönük olarak mağdur edilmesi sebebiyle Yargıtay yerleşik içtihatları çerçevesinde bu husus işçi için haklı sebeple fesih sebebi sayılmıştır.

Yargıtay 9. H.D. 12.01.2015 tarihli , 2014/36293 E. , 2015/52 K. Nolu içtihatında Davacı davalıya ait işyerinde çalışırken asgari ücretin üzerinde maaş almasına rağmen işverence sigorta primlerinin asgari ücret üzerinden yatırıldığını, talebine rağmen gerçeğe uygun düzenleme yapılmadığını, bu nedenle iş sözleşmesini haklı olarak fesh ettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı istemiş, davalı ise davacının, işi kendi isteği ile bıraktığını, iddiasının aksine asgari ücret ile çalıştığını, savunmuştur.
Mahkemece, davacının iş sözleşmesini işi terk ederek kendisinin fesh ettiği gerekçesi ile kıdem tazminatı talebi red edilmiş ise de, bu kabul dosya kapsamına uygun değildir.Mahkemece yapılan emsal ücret araştırmasına ve tanık beyanına göre davacı konumundaki bir işçinin asgari ücretle çalışmayacağı belirlenmiş olup, sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmaması 4857 sayılı Yasanın 24 II-e hükmü gereği işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih imkanı verir. Bu nedenle davacının kıdem tazminatı isteminin kabulü gerekirken hatalı değerlendirme ile reddi bozmayı gerektirmiştir.”

          İşbu sebeple , düşük ücret üzerinden primi yatırılan işçi , gerekli koşulları sağladığı taktir de iş akdini haklı sebeple feshetmek suretiyle kıdem tazminatına güncel Yargıtay içtihatları gereğince hak kazanabilmektedir.
 

                                                                               AV.KEREM ZEYBEK

Avukat Kerem Zeybek

Avukat Kerem Zeybek, Yeditepe Üniversitesi’nde %100 YÖK Bursu ile eğitimini tamamlamıştır. Hukuk eğitim öğreniminin bir dönemini Salzburg Üniversitesi’nde gerçekleştirmiş ve Yeditepe Üniversitesi’nden mezun olmuştur. İngilizce dil bilgisi çok iyi düzeydedir.